Mental health and well-being in later life: A multilingual resource series

What is mental health? What is mental illness? What is addiction? Learn more about mental health and well-being in later life and where you can find support. 

Series overview

English - Mental health and well-being in later life [PDF]

French (Français - La santé mentale et le bien-être chez les personnes âgées) [PDF]

Spanish (Español - Entender la salud mental y el bienestar en la tercera edad) [PDF]

Italian (Italiano - Comprendere la salute e il benessere mentale nella terza età) [PDF]

Traditional Chinese (繁體中文) 瞭解晚年生活中的心理健康與福祉 [PDF]

Simplified Chinese (简体中文) 晚年生活中的心理健康和精神幸福 [PDF]

Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ) [PDF]

فهم الصحة العقلية والرفاهية في العمر المتقدّم Arabic (عربى) [PDF]

Vietnamese (Tiếng Việt) Hiểu vấn đề sức khỏe tâm thần và hạnh phúc trong cuộc sống về già [PDF]

Tamil (தமிழ்) பிற் கால வாழ் வில் மனநலத் தையும் நலத் தையும் விளங் கிக்கொள் ளல [PDF]

Portuguese (Português) Entender a saúde mental e o bem-estar na pessoa idosa [PDF]

آخری عمر میں ذہنی صحت اورفلاح و بہبود کو سمجھنا (Urdu) اردو  [PDF]

Understanding depression in later life

English - Understanding depression in later life [PDF]

French (Français - La dépression chez les personnes âgées) [PDF]

Spanish (Español - Entender la depresión en la tercera edad) [PDF]

Italian (Italiano - Comprendere la depressione nella terza età) [PDF]

Traditional Chinese (繁體中文) 理解抑鬱 [PDF]

Simplified Chinese (简体中文) 理解抑郁 [PDF]

Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ) [PDF]

فهم الاكتئاب في العمر المتقدم Arabic (عربى) [PDF]

Vietnamese (Tiếng Việt) Hiểu trầm cảm trong cuộc sống về già [PDF]

Tamil (தமிழ்) பிற் கால வாழ் வில் மனத் தாழ் வு பற் றி விளங் கிக்கொள் ளல் [PDF]

Portuguese (Português) Entender a depressão na pessoa idosa [PDF]

آخری عمر میں ڈپریشن )اعصابی دباؤ( کو سمجھنا (Urdu) اردو  [PDF]

Understanding bipolar disorder in later life

English - Understanding bipolar disorder in later life [PDF]

French (Français - Le trouble bipolaire chez les personnes âgées) [PDF]

Spanish (Español - Entender el trastorno bipolar en la tercera edad) [PDF]

Italian (Italiano - Comprendere il disturbo bipolare nella terza età) [PDF]

Traditional Chinese (繁體中文) 理解晚年雙相情感障礙 [PDF]

Simplified Chinese (简体中文) 理解晚年躁郁症 [PDF]

Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ) [PDF]

فهم الاضطراب ثنائي القطب في العمر المتقدم Arabic (عربى) [PDF]

Vietnamese (Tiếng Việt) Hiểu rối loạn tâm thần lưỡng cực khi về già [PDF]

Tamil (தமிழ்) பிற் கால வாழ் வில் இருமன ஒழுங் கீனம் பற் றி விளங் கிக் கொள் ளல [PDF]

Portuguese (Português) Entender a doença bipolar na pessoa idosa [PDF]

بعد کی زندگی میں دوئبرووی خرابی کو سمجھنا (Urdu) اردو  [PDF]

Understanding anxiety disorders in later life

English - Understanding anxiety disorders in later life [PDF]

French (Français - Les troubles anxieux chez les personnes âgées) [PDF]

Spanish (Español - Entender el trastorno de ansiedad en la tercera edad) [PDF]

Italian (Italiano - Comprendere l’ansia nella terza età) [PDF]

Traditional Chinese (繁體中文) 理解晚年焦慮症 [PDF]

Simplified Chinese (简体中文) 理解晚年焦虑症 [PDF]

Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ) [PDF]

فهم اضطرابات القلق في العمر المتقدم Arabic (عربى) [PDF]

Vietnamese (Tiếng Việt) Hiểu các rối loạn lo âu khi về già [PDF]

Tamil (தமிழ்) பிற் கால வாழ் வில் பதட் டநிலை ஒழுங் கீனங் கள் பற் றி விளங் கிக்கொள் ளுதல [PDF]

Portuguese (Português) Entender o distúrbio de ansiedade na pessoa idosa [PDF]

آخری عمر میں اضطرابیانتشار کو سمجھنا (Urdu) اردو  [PDF]

Understanding psychosis in later life

English - Understanding psychosis in later life [PDF]

French (Français - La psychose chez les personnes âgées) [PDF]

Spanish (Español - Entender la psicosis en la tercera edad) [PDF]

Italian (Italiano - Comprendere la psicosi nella terza età) [PDF]

Traditional Chinese (繁體中文) 瞭解晚年精神錯亂 [PDF]

Simplified Chinese (简体中文) 了解晚年思觉失调 [PDF]

Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ) [PDF]

فهم الذهان (الإضطراب العقلي) في العمر المتقدم Arabic (عربى) [PDF]

Vietnamese (Tiếng Việt) Hiểu rối loạn tâm thần ở tuổi già [PDF]

Tamil (தமிழ்) பிற் கால வாழ் வில் தீவிரமனந ோய் பற் றி விளங் கிக்கொள் ளுதல் [PDF]

Portuguese (Português) Entender a psicose na pessoa idosa [PDF]

آخری عمر میں نفسی مرض کوسمجھنا۔ (Urdu) اردو  [PDF]

Understanding delirium in later life

English - Understanding delirium in later life [PDF]

French (Français - Le délire chez les personnes âgées) [PDF]

Spanish (Español - Delirio confusional en la tercera edad) [PDF]

Italian (Italiano - Comprendere il delirium nella terza età) [PDF]

Traditional Chinese (繁體中文) 譫妄 [PDF]

Simplified Chinese (简体中文) 谵妄症 [PDF]

Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ) [PDF]

فهم الهذيان في العمر المتقدم Arabic (عربى) [PDF]

Vietnamese (Tiếng Việt) Hiểu vấn đề mê sảng ở tuổi già [PDF]

Tamil (தமிழ்) பிற் கால வாழ் வில் மனத் தடுமாற் றம் பற் றி விளங் கிக் கொள் ளல [PDF]

Portuguese (Português) Entender o delírio na pessoa idosa [PDF]

آخری عمر میں ہزیان/سرسام کو سمجھنا (Urdu) اردو  [PDF]

Understanding dementia in later life

English - Understanding dementia in later life [PDF]

French (Français - La démence chez les personnes âgées) [PDF]

Spanish (Español - Entender la demencia en la tercera edad) [PDF]

Italian (Italiano - Comprendere la demenza senile nella terza età) [PDF]

Traditional Chinese (繁體中文) 理解晚年癡呆症 [PDF]

Simplified Chinese (简体中文) 理解晚年脑退化症/认知障碍症 (老年痴呆症) [PDF]

Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ) [PDF]

فهم الخرف في العمر المتقدم  Arabic (عربى) [PDF]

Vietnamese (Tiếng Việt) Hiểu bệnh lú lẫn ở tuổi già [PDF]

Tamil (தமிழ்) பிற் கால வாழ் வில் மறதிந ோயை விளங் கிக்கொள் ளல [PDF]

Portuguese (Português) Entender a demência na pessoa idosa [PDF]

بعد کی زندگی میں ڈیمنشیا )فطور دماغ( کو سمجھنا (Urdu) اردو  [PDF]

Understanding the use of opioids and other medications in later life

English - Understanding the use of opioids and other medications in later life [PDF]

French (Français - Usage des opioïdes et autres médicaments chez les personnes âgées) [PDF]

Spanish (Español - Entender los medicamentos recetados en la tercera edad) [PDF]

Italian (Italiano - Comprendere l’uso di oppioidi e altri farmaci nella terza età) [PDF]

Traditional Chinese (繁體中文) 瞭解處方藥 [PDF]

Simplified Chinese (简体中文) 了解类鸦片药物及其它长者处方药 [PDF]

Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ) [PDF]

فهم استخدام المواد والأدوية الأخرى في العمر المتقدم  Arabic (عربى) [PDF]

Vietnamese (Tiếng Việt) Hiểu việc sử dụng thuốc giảm đau (opioids) và các thứ thuốc men khác ở tuổi già [PDF]

Tamil (தமிழ்) பிற் கால வாழ் வில் ஓப் பிய ொயிட் கள் மற் றும் வேறு மருந் துகளின் பாவனைபற் றி விளங் கிக் கொள் ளுதல [PDF]

Portuguese (Português) Entender o consumo de opioides e de outros medicamentos na pessoa idosa [PDF]

آخری عمر میں اوپی آئڈز اور دیگر ادویات کے استعمال کو سمجھنا (Urdu) اردو  [PDF]

Understanding cannabis and alcohol in later life

English - Understanding cannabis and alcohol in later life [PDF]

French (Français - Le cannabis et l’alcool chez les personnes âgées) [PDF]

Spanish (Español - Entender el cannabis y el alcohol en la tercera edad) [PDF]

Italian (Italiano - Capire la cannabis e l’alcol nella terza età) [PDF]

Traditional Chinese (繁體中文) 瞭解晚年生活中的大麻和酒精 [PDF]

Simplified Chinese (简体中文) 了解晚年生活中大麻和酒精的使用 [PDF]

Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ) [PDF]

فهم القنب (الحشيش المخدر) والكحول في العمر المتقدم  Arabic (عربى) [PDF]

Vietnamese (Tiếng Việt) Hiểu cần sa và rượu khi về già [PDF]

Tamil (தமிழ்) பிற் கால வாழ் வில் கனபிஸ் (கஞ் சா) மற் றும் மதுபானம் பற் றி விளங் கிக்கொள் ளுதல் [PDF]

Portuguese (Português) Entender o consumo de canábis e de álcool na pessoa idosa [PDF]

آخری عمر میں بھنگ اور شراب کو سمجھنا (Urdu) اردو  [PDF]

Understanding gambling in later life

English - Understanding gambling in later life [PDF]

French (Français - Les jeux de hasard et d’argent chez les personnes âgées) [PDF]

Spanish (Español - Comprender el juego en la tercera edad) [PDF]

Italian (Italiano - Comprendere il gioco d’azzardo nella terza età) [PDF]

Traditional Chinese (繁體中文) 瞭解晚年賭博 [PDF]

Simplified Chinese (简体中文) 了解晚年赌博习惯 [PDF]

Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ) [PDF]

فهم القمار في العمر المتقدم  Arabic (عربى) [PDF]

Vietnamese (Tiếng Việt) Hiểu việc cờ bạc ở tuổi già [PDF]

Tamil (தமிழ்) பிற் கால வாழ் வில் சூதாட் டம் பற் றி விளங் கிக்கொள் ளல [PDF]

Portuguese (Português) Entender o vício do jogo na pessoa idosa [PDF]

آخری عمر میں جوئے کو سمجھنا (Urdu) اردو  [PDF]

Positive mental health in later life

English - Positive mental health in later life [PDF]

French (Français - La santé mentale positive chez les personnes âgées) [PDF]

Spanish (Español - Salud mental positiva en la tercera edad) [PDF]

Italian (Italiano - Salute mentale positiva nella terza età) [PDF]

Traditional Chinese (繁體中文) 晚年積極的心理健康 [PDF]

Simplified Chinese (简体中文) 晚年的正面健康心理 [PDF]

Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ) [PDF]

الصحة النفسية الإيجابية في العمر المتقدم  Arabic (عربى) [PDF]

Vietnamese (Tiếng Việt) Sức khỏe tâm thần tích cực khi về già [PDF]

Tamil (தமிழ்) பிற் கால வாழ் வில் நேர் மறையான மனநலம [PDF]

Portuguese (Português) A saúde mental positiva na pessoa idosa [PDF]

آخری عمر میں مثبت ذہنی صحت (Urdu) اردو  [PDF]

Understanding your care options

English - Understanding your care options [PDF]

French (Français - Vos options en matière de soins) [PDF]

Spanish (Español - Entender el sistema asistencial) [PDF]

Italian (Italiano - Comprendere le opzioni di assistenza) [PDF]

Traditional Chinese (繁體中文) 瞭解您的護理系統 [PDF]

Simplified Chinese (简体中文) 了解晚年护理系统 [PDF]

Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ) [PDF]

فهم خيارات الرعاية  Arabic (عربى) [PDF]

Vietnamese (Tiếng Việt) Hiểu các sự chọn lựa chăm sóc của quý vị [PDF]

Tamil (தமிழ்) உங் களுக் கான பராமரிப் புத் தெரிவுகளை விளங் கிக் கொள் ளுதல [PDF]

Portuguese (Português) Entender as opções em termos de cuidados [PDF]

اپنی دیکھ بھال کے اختیارات کو سمجھنا۔ (Urdu) اردو  [PDF]

See more related to